Yükleniyor
TANITIM VİDEOLARIMIZ

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

VIII. 6698 SK. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA VE MUVAFAKAT

 

1.TAŞIYICI; taşıma işi gereğince TAŞITAN ve TAŞINAN tarafından kendisine iletilen kimlik bilgileri,telefon bilgileri, ikametgah bilgisi, sağlık raporu, iletişim bilgileri gibiözel belgeleri ve kişisel verileri 6698 sayılı kanun gereğince saklamayı vekorumayı kabul ve taahhüt eder.

 

2.TAŞIYICI; başta özel nitelikli kişisel veriler olmak üzeretüm kişisel verilerin işlenmesine ve paylaşılmasına ilişkin olarak kişilerinmahremiyetinin ve temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına ilişkin olduğununbilincinde olup; TAŞIYICI bu amaçla hareket edecektir.

 

3.TAŞIYICI; kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlüktebulunan kanun ile düzenlemeler ve konuya ilişkin her türlü mevzuata ve ilerideyapılacak değişikliklere (“KVK Mevzuatı”) uygun davranacak ve taşımasözleşmesinin hükümlerinin ve amacının gerçekleştirilmesi için işlenecek olankişisel verileri sadece taşıma sözleşmesinin ifası amacıyla kullanacak, başkabir amaçla kullanmayacaktır.

 

4.TAŞIYICI; taşıma sözleşmesi ilişkisi kapsamında TAŞITAN,TAŞINAN ve sair üçüncü kişilere ait ve başta kimlik verisi veya her türlüinançlarla ilgili olmak üzere ulaşacağı her türlü kişisel verilerinin korunmasıiçin gereken her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri alacaktır.

 

5.TAŞIYICI; kişisel verilerin daha uzun bir süre işlenmesiiçin hukuki yükümlülüğü olmaması halinde kişisel verileri işleme amacınıngerçekleştirilmesi için gerekli olandan daha uzun süre işlemeyecektir.

 

6.İşlenen kişisel verilere ilişkin olarak, TAŞITAN ve TAŞINANtarafından silme, yok etme veya imha talimatı geldiği takdirde, talimata KVKmevzuatının izin verdiği ölçüde ve talebin reddedilmesi için herhangi hukukibir gerekçenin veya KVK Mevzuatı kapsamında verilerin silinmemesine veya yokedilmemesine izin veren herhangi bir şartın bulunmaması halinde TAŞIYICIuyacaktır.

 

7.Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, kişiselverisi işlenen ilgili kişiden herhangi bir talep gelmesi ve söz konusu talebisonuçlandırmak amacıyla birbirlerinden bilgi veya belge teminine ihtiyaçduyulması halinde TAŞIYICI; KVK mevzuatının izin verdiği belge ve bilgiyi teminedecektir. Talebin kabul edilmemesi durumunda ise bunun gerekçesini TAŞIYICI;TAŞITAN ve TAŞINAN’a derhal bildirecektir.

 

8.İşlenen kişisel verilere ilişkin olarak herhangi birkişinin menfaatlerini ilgilendirebilecek olan herhangi bir talebin iletilmesihalinde TAŞITAN ve TAŞINAN derhal bilgilendirecek ve gerekli görülen bilgi vebelgeleri TAŞIYICI verecektir.

 

9.İşlenen kişisel verilere kanuni olmayan yollarla üçüncükişiler tarafından erişilmesi halinde TAŞITAN ve TAŞINAN derhal bilgilendirecekve KVK Mevzuatı uyarınca yetkili kurumlara yapılması gereken bildirimler TAŞIYICI tarafından yapılacaktır.

 

10.TAŞIYICI; kişisel verilerin arızi ya da hukuka aykırıolarak işlenmesini, imha edilmesini, değiştirilmesini, zarar görmesini ve buverilere hukuka aykırı olarak erişilmesini ve benzeri durumları önlemek içinuygun ve yeterli teknik ve organizasyonel güvenlik tedbirlerini alacaktır.

 

11. TAŞIYICI yanında çalışanların ve işlerin yapılmasındadestek veya hizmet alınan hizmet sağlayıcıların KVKK çerçevesinde uygun hareketetmelerini sağlayacaktır.

 

12.TAŞIYICI; bu belge de ve iş sözleşmesinde yer alan beyan vetaahhütlere uymaması nedeniyle TAŞITAN ve TAŞINAN’ın bir zarara uğramasıhalinde oluşacak zararları ve idari para cezalarını tazmin edecektir.

 

13.TAŞIYICI; TAŞITAN ve TAŞINAN’a ait kişisel verileri KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilenkişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde TAŞIYICI tarafından işortakları, tedarikçiler, müşterilerine, alt yüklenici veya alt tedarikçilere,hizmet alınması gerekecek iş sahipleri, kanunen yetkili kamu kurum vekuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, buamaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile KişiselVerileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.TAŞITAN ve TAŞINAN bu duruma açık bir şekilde muvafakat etmiştir.

 

14. Bu meyanda TAŞITAN ve TAŞINAN;  KVKK’nun 11. maddesi uyarınca kendisi ile ilgili kişiselveri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkinbilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygunkullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişiselverilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veyayanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamdayapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme, kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasınarağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişiselverilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işleminkişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenenverilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiylekişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişiselverilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halindezararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunu bilmektedir. TAŞITAN ve TAŞINAN; söz konusu hakların kullanımına ilişkin talebini, 6698sayılı Kanun Kapsamında TAŞIYICI’ya yazılı olarak bildirecektir. TAŞIYICI; sözkonusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır.